dnes je 16.6.2024

Input:

Slevy na dani

29.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 11 minut

9.6.2 Slevy na dani

Ing. Marcela Srněnská

§ 35ba odst. 1 ZDP stanoví, že poplatníkům uvedeným v § 2, tj. fyzickým osobám, se daň vypočtená podle § 16, případně snížená podle § 35, 35a nebo 35b, za zdaňovací období snižuje o částku:

  Sleva na dani (údaje v Kč) Ročně Měsíčně 
a)   Základní sleva na poplatníka   30 840  2 570  
b)   Sleva na manžela   24 840  –  
c)   Základní sleva na invaliditu prvního a druhého stupně   2 520  210  
d)   Rozšířená sleva na invaliditu třetího stupně   5 040  420  
e)   Sleva pro držitele průkazu ZTP/P   16 140  1 345  

Poplatník může uplatnit výše uvedené slevy na dani o částku ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na slevu na dani splněny.

Měsíční sleva na dani při výpočtu zálohy

Jedná-li se o zaměstnance s příjmy podle § 6 ZDP, který učinil prohlášení podle § 38k odst. 4, záloha se mu v souladu s § 35ba odst. 3 ZDP měsíčně sníží o 1/12 slevy na dani podle § 35ba odst. 1 písm. a), c) až e), splní-li zákonné podmínky pro tuto slevu.

Jedná-li se o zaměstnance s příjmy podle § 6 ZDP, který neučinil prohlášení podle § 38k odst. 4, záloha se mu o 1/12 slevy na dani podle § 35ba nesníží.

Ad a) Základní sleva na poplatníka

Základní slevu si mohou uplatnit v plné výši všichni poplatníci daně z příjmů fyzických osob. Poměrnou část slevy ve výši 1/12 za kalendářní měsíc (2 570 Kč) lze uplatnit u zaměstnavatele již při výpočtu měsíčních záloh na daň.

Ad b) Sleva na manžela

Je-li manželce (manželovi) přiznán nárok na průkaz mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce) – průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek (na 49 680 Kč).

Slevu na manželku (manžela) (v souladu s § 35bb), resp. partnera podle zákona upravujícího registrované partnerství, může poplatník uplatnit, pokud:

  • poplatník žije ve společně hospodařící domácnosti s manželkou (manželem) a vyživovaným dítětem poplatníka, které nedovršilo věku 3 let (za vyživované dítě se pro tyto účely nepovažuje vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, není-li v péči těchto osob, která nahrazuje péči rodičů), a

  • manželka (manžel) nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč.

Vyživované dítě

Slevu na dani na druhého z manželů je možné od roku 2024 uplatnit nově za podmínky, že poplatník žije ve společně hospodařící domácnosti nejen s manželem, na kterého je sleva na dani uplatňována, ale zároveň i s vyživovaným dítětem poplatníka do 3 let věku (tj. do okamžiku dovršení věku 3 let). Pro posouzení vyživovaného dítěte poplatníka se vychází z ustanovení § 35c odst. 6 ZDP. Vyživovaným dítětem pro možnost uplatnění daňové slevy tak je dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů (viz kap. 9.6.3). Podmínka soužití ve společně hospodařící domácnosti s vyživovaným dítětem do 3 let věku ale bude u vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů splněna pouze tehdy, pokud jsou takové děti v péči, která nahrazuje péči rodičů.

Vlastní příjmy manželky

Vlastními příjmy manželky (manžela) se rozumí úhrn všech vlastních příjmů dosažených ve zdaňovacím období nesnížených o daňové výdaje (hrubý příjem) včetně příjmů, které podléhají srážkové dani nebo jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob nebo nejsou předmětem této daně. Nepřihlédne se však k příjmům uvedeným v § 3 odst. 4 písm. b) ZDP a k příjmům uvedeným v § 35bb odst. 4 ZDP, které jsou taxativně v zákoně vymezeny takto:

  • dávky osobám se zdravotním postižením, pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,

  • příspěvky na péči a na sociální služby,

  • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření a státní podpory podle zákona upravujícího stavební spoření,

  • stipendia poskytovaná studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,

  • příjmy plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona upravujícího sociální služby, který je od daně osvobozen,

  • příjmy, které vznikly jako důsledek porušení podmínek osvobození příjmu nebo uplatnění nezdanitelné části základu daně, a

  • příjmy, které plynou druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považují za příjem druhého z manželů v případě manželů, kteří mají společné jmění manželů.

Společné jmění manželů

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění, se tedy do vlastního příjmu manželky (manžela) pro účely této slevy nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů (např. nemovitost ve společném jmění manželů je vložená do obchodního majetku podnikajícího manžela a případný příjem z pronájmu této nemovitosti se zdaňuje u manžela, který má nemovitost vloženou do obchodního majetku – viz § 7 ZDP), a příjem, který se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů (např. příjmy z pronájmu nemovitosti ve společném jmění manželů se zdaňují jen u jednoho z nich, viz § 9 odst. 2 ZDP, nebo příjmy z prodeje nemovitosti nezahrnuté v obchodním majetku se rovněž zdaňují jen u jednoho z nich – viz § 10 odst. 2 ZDP).

Příjmy, které vznikly jako důsledek porušení podmínek osvobození příjmu

Od roku 2024 se doplňují příjmy, které vznikly jako důsledek porušení podmínek osvobození příjmu nebo uplatnění nezdanitelné části základu daně. Jedná se o příjmy, jejichž osvobození je vázáno na splnění určitých podmínek, které následně nebyly splněny, nebo příjmy, které by nepodléhaly dani z příjmů (resp. podléhaly by dani z příjmů v nižší výši), kdyby podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně byly splněny. K tomu dochází například v situacích podle § 4b odst. 4 a 5 ZDP ve vazbě na § 4 odst. 1 písm. a) a b) ZDP, podle § 4a písm. j) ZDP nebo podle § 15 odst. 4, 5 a 6 ZDP. Má-li být takový příjem dodatečně zdaněn, je klasifikován jako příjem ke zdanění v zákonem stanoveném zdaňovacím období. Vzhledem k tomu, že tyto příjmy jsou důsledkem dodatečného zdanění dříve poskytnutých daňových výhod, u kterých následně došlo ke ztrátě možnosti jejich využití, tj. nejedná se o vznik nového příjmu, přidaly se tyto příjmy výslovně do výčtu příjmů, které se pro účely slevy na dani na manžela nezahrnují do vlastního příjmu tohoto manžela.

Výživné

V případě, že rodiče nežijí spolu, upraví soud rozsah jejich vyživovací povinnosti nebo schválí jejich dohodu o výši výživného (viz zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). Toto výživné je určeno jen dítěti a do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnuje. Částky přijaté nad rámec takto stanoveného výživného se do vlastního příjmu započítávají.

Příklad

Příklad:

Manželka měla postupně příjmy: porodné, rodičovský příspěvek a podporu v nezaměstnanosti. Co se zahrnuje do příjmů manželky?

Podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění

Nahrávám...
Nahrávám...