dnes je 26.5.2024

§ 23b ZPSZ - Průměrná mzda a další pojmyGarance

26.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení je kromě vymezení některých pojmů obsažena definice průměrné mzdy; pojem průměrné mzdy je používán především při stanovení maximálního vyměřovacího základu, při uplatňování slev na pojistném a při stanovení pravděpodobné výše…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

§ 53 ZOPSZ - Povinnost součinnosti příjemců dávekGarance

25.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprávněním orgánu sociálního zabezpečení zakotveným v § 12 písm. b) a písm. c) ZOPSZ korespondují povinnosti příjemců dávek důchodového pojištění stanovené v odstavcích 1 a 2; ustanovení odstavce 2 se přitom týká poživatelů invalidního důchodu (všech stupňů).…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

§ 86 ZOPSZ - RozhodnutíGarance

25.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozhodování orgánů sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění vyúsťuje buď ve vydání písemného rozhodnutí, které je rozhodnutím podle správního řádu (srov. zejm. § 67 až 69 správního řádu), nebo ve vydání písemného oznámení v případě hromadného…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

§ 88 ZOPSZ - NámitkyGarance

25.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2010 je zavedeno jako řádný opravný prostředek proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění podání námitek. Námitky v podstatě nahrazují odvolání a podávají se ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Námitky…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

§ 83 ZOPSZ - Sepisování žádostí o důchodGarance

25.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řízení o přiznání důchodu se zahajuje na základě písemné žádosti, kterou s žadatelem sepisuje územní správa sociálního zabezpečení (je-li k přiznání důchodu příslušná Česká správa sociálního zabezpečení), nebo na základě žádosti podané v elektronické podobě.…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

§ 83a ZOPSZ - Účastníci řízeníGarance

25.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je přímo zainteresován na tom, zda jeho zaměstnanec je účasten důchodového pojištění (z účasti zaměstnance na důchodovém pojištění vyplývá pro zaměstnavatele řada povinností), a proto se zaměstnavateli přiznává v řízení ve věcech účasti…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

§ 82 a 82a ZOPSZ - Podávání žádosti o dávky důchodového pojištěníGarance

25.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řízení o přiznání dávky důchodového pojištění se zahajuje na základě žádosti; toto řízení nelze zahájit z moci úřední. Řízení o přiznání dávky se zahajuje způsobem, který určí žadatel, tj. buď na základě žádosti podané podle § 82 ZOPSZ v listinné podobě,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

§ 39 ZOPSZ - Předkládání evidenčního listuGarance

22.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká správa sociálního zabezpečení vede centrální evidenci údajů o osobách účastných důchodového pojištění (registr pojištěnců podle § 16c ZOPSZ) a důležitým zdrojem informací pro vedení této evidence jsou evidenční listy důchodového pojištění. V ustanovení…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

§ 38 ZOPSZ - Evidenční listyGarance

22.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidenční list důchodového pojištění představuje nejvýznamnější zdroj údajů o době důchodového pojištění a dosažených výdělcích. Evidenční list se vede na předepsaném tiskopisu; předložit jej lze i v elektronické podobě za podmínek uvedených v § 123e odst. 2…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

§ 56 ZDPo - Změny v nárocích po přiznání důchoduGarance

6.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

§ 54 ZDPo - Nárok na důchod a na jeho výplatuGarance

6.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V zákoně o důchodovém pojištění se rozlišují dva pojmy, a to nárok na důchod a nárok na výplatu důchodu, přičemž rozlišování těchto dvou pojmů má své praktické důsledky.Nárok na důchod vzniká dnem splnění všech podmínek stanovených v zákoně o důchodovém…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

§ 42 ZDPo - Invalidní důchod a jeho výše v mimořádných případechGarance

6.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V odstavci 1 je upraven nárok na invalidní důchod u osob, které se staly invalidními pro invaliditu třetího stupně před dosažením věku 18 let a nezískaly potřebnou dobu pojištění (jedná se o tzv. invalidy z mládí), a v odstavci 2 je upravena výše tohoto…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

§ 41 ZDPo - Výše invalidního důchoduGarance

6.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Invalidní důchod se skládá ze základní (jednotné) výměry a z procentní výměry. Základní výměra invalidního důchodu (není přitom rozhodné, o jaký stupeň invalidity se jedná) činí v roce 2024 částku 4 400 Kč měsíčně. Procentní výměra se stanoví v závislosti na…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

§ 34 ZDPo - Výše obecného starobního důchoduGarance

5.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při stanovení procentní výše starobního důchodu se rozlišuje doba pojištění do vzniku nároku na tento důchod a po vzniku nároku na tento důchod. U doby pojištění do vzniku nároku se pak za období let 2013 až 2015 rozlišuje ještě, zda se tato doba kryje s…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

§ 34a ZDPo - Zvýšení obecného starobního důchodu za vychované dětiGarance

5.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 1. ledna 2023 nabyla účinnosti úprava o zvýšení procentní výměry starobního důchodu za vychované děti. Toto zvýšení za vychované děti náleží jak k řádnému starobnímu důchodu, tak k předčasnému starobnímu důchodu, na který vzniká nárok podle § 31 ZDPo. Za…

§ 31 ZDPo - Nárok na předčasný starobní důchodGarance

5.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přiznání předčasného starobního důchodu podle § 31 ZDPovylučuje nárok na obecný starobní důchod podle § 29 ZDPo při dosažení důchodového věku. Přiznání předčasného starobního důchodu je tedy nezvratné (procentní výměru tohoto důchodu lze zvýšit jen za další…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Způsob vyplňování ELDP za roky 2014 až 2024Garance

5.3.2024, ČSSZ, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informace o vyplňování vycházejí z tiskopisu ČSSZ (89 381 8) Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP, který si můžete stáhnout na stránkách www.cssz.cz.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Předkládání evidenčních listů důchodového pojištěníGarance

5.3.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé jsou povinni vést potřebné záznamy o skutečnostech rozhodných pro nárok na dávky důchodového pojištění, jejich výši a výplatu a předkládat je příslušným orgánům sociálního zabezpečení.…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Maximální vyměřovací základ ve vztahu k ELDPGarance

5.3.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

§ 36 ZDPo - Výše předčasného starobního důchoduGarance

5.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení upravuje stanovení procentní výměry tzv. trvale kráceného předčasného starobního důchodu. Procentní výměra se stanoví podle získané doby pojištění a vzhledem k chybějící době do dosažení důchodového věku (jde o tzv. zápornou procentní sazbu); právě…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

§ 33 ZDPo - Výše starobního důchoduGarance

5.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní výměra se mění každým rokem podle daných pravidel (od roku 2019 činí 10 % průměrné mzdy). Základní výměra je stanovena jednotně pevnou částkou. Základní výměra činí od 1. ledna 2024 částku 4 400 Kč měsíčně.…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíceGarance

5.3.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

§ 16 ZDPo - Osobní vyměřovací základGarance

4.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení je upraven způsob výpočtu osobního vyměřovacího základu jako měsíčního průměru indexovaných výdělků dosažených v rozhodném období. Prostřednictvím osobního vyměřovacího základu se stanoví výpočtový základ. Základními pojmy zde jsou roční…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

§ 15 ZDPo - Výpočtový základGarance

4.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpočtový základ je dalším základním institutem, který ovlivňuje výši přímých důchodů (tj. starobních a invalidních důchodů); procentní výměra těchto důchodů se stanoví v příslušné procentní sazbě z výpočtového základu podle získané délky dob důchodového…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

§ 11 ZDPo - Doba pojištěníGarance

4.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doba důchodového pojištění je jedním ze základních institutů důchodového pojištění, neboť má přímý vliv jak na nárok, tak na výši starobního a invalidního důchodu. Účast na důchodovém pojištění se projevuje konkrétně v době důchodového pojištění. Doba…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

§ 4 ZDPo - Druhy důchodů a jejich výšeGarance

4.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení odstavce 1 jsou vyjmenovány jednotlivé druhy důchodů poskytované z důchodového pojištění. Invalidní důchod představuje jeden druh důchodu, i když se výše tohoto důchodu liší v závislosti na stupni invalidity. Tzv. předčasný starobní důchod, tj.…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

§ 19 ZDPo - Zachovaný osobní vyměřovací základGarance

4.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení představuje ochranu pro pojištěnce, kteří pobírali nebo v době podání žádosti o přiznání důchodu ještě pobírají některý ze stanovených důchodů. Tato ochrana spočívá v tom, že při přiznání nového důchodu bude tento nový důchod vyměřen vždy nejméně ze…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Změny v sazbách v oblasti sociálního zabezpečení od 1. 1. 2024Garance

26.11.2023, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Vedení evidence pro účely důchodového pojištěníGarance

20.4.2023, JUDr. Roman Lang, PhD., JUDr. Vladimír Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Tabulka důchodového věkuGarance

20.4.2023, JUDr. Roman Lang, PhD., JUDr. Vladimír Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tabulka pro určování důchodového věku je použitelná i pro určování počátku období, v němž lze účinně žádat i o některý z typů tzv. předčasných starobních důchodů.…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Odpovědnost zaměstnavatelů v důchodovém pojištění a sankceGarance

20.4.2023, JUDr. Roman Lang, PhD., JUDr. Vladimír Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištěníGarance

20.4.2023, JUDr. Roman Lang, PhD., JUDr. Vladimír Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé jsou povinni dle § 38 ZOPSZ vést za jednotlivý kalendářní rok pro každého zaměstnance, který je účasten důchodového pojištění, evidenční list. Pro každý kalendářní rok se vede vždy nový evidenční list, a to i když trvala účast na důchodovém…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Tabulka na počítání dnůGarance

20.4.2023, JUDr. Roman Lang, PhD., JUDr. Vladimír Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Smluvní zaměstnavatelé a smluvní zaměstnanciGarance

20.4.2023, JUDr. Roman Lang, PhD., JUDr. Vladimír Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo naznačeno, existují zvláštní povinnosti některých zaměstnavatelů. Jeden okruh těchto povinností, resp. vztahů, se týká smluvních zaměstnavatelů a smluvních…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Zaměstnávání důchodců z pohledu sociálního zabezpečeníGarance

20.4.2023, JUDr. Roman Lang, PhD., JUDr. Vladimír Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Starobní důchody je třeba rozlišit na dvě skupiny, na tzv. řádný, za který se považují důchody přiznané nejdříve od dosažení důchodového věku (§ 29 ZDPo), a na tzv. předčasný, který lze za určitých podmínek přiznat již před dosažením důchodového věku (§ 31…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Přehled hlavních povinností zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištěníGarance

20.4.2023, JUDr. Roman Lang, PhD., JUDr. Vladimír Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé musejí při provádění důchodového pojištění svých zaměstnanců podle § 35a ZOPSZ především vést potřebné záznamy o skutečnostech rozhodných pro nárok na dávky důchodového pojištění, jejich výši a výplatu, předkládat je příslušným orgánům…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Obsah evidence pro účely důchodového pojištěníGarance

20.4.2023, JUDr. Roman Lang, PhD., JUDr. Vladimír Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidence, kterou zaměstnavatel vede o občanech pro účely důchodového pojištění, musí obsahovat údaje uvedené v § 37 ZOPSZ:

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

§ 59 ZDPo - Souběh nároků na výplatu přímých a odvozených důchodůGarance

12.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení je řešen souběh nároků na výplatu přímého důchodu (tj. starobního nebo invalidního) a na výplatu jednoho nebo více odvozených důchodů (tj. důchodů vdovských, vdoveckých a sirotčích). V tomto případě platí zásada, že v plné výši se vyplácí jen…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

§ 58 ZDPo - Souběh nároků na výplatu přímých důchodůGarance

12.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení je řešen souběh nároků na výplatu na více důchodů. Základní zásadou je, že z přímých důchodů (tj. důchodů starobních včetně předčasných starobních důchodů a invalidních důchodů) náleží vždy jen jeden důchod, a to vyšší. Současně nemohou být…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

§ 61a ZDPo - Přeměna invalidního důchodu na starobní důchodGarance

12.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

K přeměně invalidního důchodu na starobní důchod dochází dnem dovršením věku 65 let automaticky (bez žádosti), tj. z moci úřední. K této přeměně dochází u invalidního důchodu pro všechny stupně invalidity. Z hlediska poživatele důchodu dochází jen ke změně…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

§ 37d-37e ZDPo - Důchodový věk zdravotnických záchranářů a podnikových hasičůGarance

9.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení upravuje snížení důchodového věku pro zdravotnické záchranáře a členy jednotky hasičského záchranného sboru podniku (podnikové hasiče). Tato úprava je účinná od 1. ledna 2023; pokud tito pojištěnci, kterým ještě nebyl přiznán starobní důchod,…

§ 32 ZDPo - Důchodový věkGarance

5.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecný důchodový věk je zatím stanoven diferencovaně pro muže a pro ženy; u žen se dále důchodový věk liší podle počtu vychovaných dětí. Obecný důchodový věk je upraven ve třech časových úsecích, a to v závislosti na roku narození pojištěnců – před rokem 1936,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

§ 29 ZDPo - Nárok na obecný starobní důchodGarance

4.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro vznik nároku na obecný starobní důchod jsou stanoveny dva okruhy podmínek, a to získání potřebné doby pojištění a dosažení důchodového věku (obecného nebo sníženého), nebo získání kratší doby pojištění a dosažení vyššího věku (tato vyšší věková hranice je…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

§ 5 ZDPo - Okruh pojištěných osobGarance

2.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení je vymezen okruh osob důchodově pojištěných od 1. ledna 1996; účast na důchodovém pojištění před 1. lednem 1996 se řídí právními předpisy platnými před tímto dnem (srov. § 13 ZDPo). Účast osob uvedených v § 5 na důchodovém pojištění je povinná (s…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

§ 8 ZDPo - Podmínky účasti zaměstnanců a dalších skupin osob vykonávajících pracovní nebo obdobnou činnostGarance

2.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

U vyjmenovaných pojištěnců [ § 5 odst. 1 písm. a) až d) a f) až t) a odst. 4 ZDPo ] je podmínkou účasti na důchodovém pojištění jejich současná účast na nemocenském pojištění. Tito pojištěnci mají v nemocenském pojištění charakter zaměstnanců. U těchto…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Konkurenční doložka a ELDPGarance

22.4.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 18 ZDPo - Rozhodné obdobíGarance

7.4.2022, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Sepisování žádosti o starobní důchodGarance

25.10.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištěníGarance

5.8.2019, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 1. července 2019 (tj. dnem vyhlášení) nabyl účinnosti zákon č. 165/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Účelem této novely zákona č. 340/2006 Sb. je…

Předdůchod a platba sociálního pojištěníGarance

19.7.2019, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...