dnes je 16.6.2024

Input:

Odpočet hodnoty bezúplatného plnění (darů)

12.11.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

9.7.1 Odpočet hodnoty bezúplatného plnění (darů)

Ing. Marcela Srněnská

Od roku 2014 byl v zákoně o daních z příjmů v souvislosti s § 15 ZDP pojem "dar" nahrazen pojmem "bezúplatné plnění". V textu používáme obou pojmů.

Účel bezúplatného plnění

Od základu daně lze podle § 15 odst. 1 ZDP odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého:

 1. obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území ČR, právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zákona o veřejných sbírkách, a to:
  • na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní,

 2. politickým stranám a politickým hnutím
  • na jejich činnost,

 3. fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení pro péči o toulavá zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů,
  • na financování těchto zařízení,

 4. fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
  • na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.

Omezující podmínky

To platí za podmínky, že úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021 platí horní hranice pro odečtení bezúplatného plnění ve výši 30 % ze základu daně.

Dárcovství krve

Jako bezúplatné plnění na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek dárce, kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích složek, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, oceňuje částkou 3 000. Jedním odběrem krve bezpříspěvkového dárce se rozumí odběr krve a jejích složek (např. plasmy, krevních destiček, kostní dřeně a jiných složek) provedený v jednom dni, a to i v případě odběru více složek krve.

Dárcovství orgánů

Počínaje zdaňovacím obdobím kalendářního roku 2014 byla zavedena možnost odpočtu ze základu daně z titulu darování orgánů. Pro účely této nezdanitelné částky se hodnota odběru orgánu od žijícího dárce oceňuje paušální částkou 20 000 Kč.

Dárcovství kostní dřeně

Poprvé za rok 2017 lze uplatnit nezdanitelnou částku za darování kostní dřeně. Hodnota jednoho odběru krvetvorných buněk, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, se oceňuje částkou 20 000 Kč.

Sídlo na území jiného státu EU

Ustanovení § 15 odst. 1 se použije i pro bezúplatné plnění poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než České republiky; je-li příjemcem daru právnická nebo fyzická osoba se sídlem nebo bydlištěm na území těchto států, posuzuje se splnění podmínek, které se týkají účelu daru nebo příjemce daru, podle ZDP.

Při uplatnění nezdanitelné částky ve výši poskytnutého bezúplatného plnění se vychází ze základu daně, na rozdíl od odpočtu členských příspěvků odborové organizaci, kde se vychází pouze z příjmů (tj. příjmů hrubých). Od základu daně lze hodnotu poskytnutých darů odečíst v tom zdaňovacím období, ve kterém byly prokazatelně poskytnuty.

Ocenění nepeněžních darů

Za bezúplatná plnění, jejichž hodnotu lze odečíst od základu daně, se považují i nepeněžní bezúplatná plnění včetně služeb, které

Nahrávám...
Nahrávám...