dnes je 16.6.2024

Input:

Slevy na dani

27.1.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

9.6.2 Slevy na dani

Ing. Marcela Srněnská

§ 35ba odst. 1 ZDP stanoví, že poplatníkům uvedeným v § 2, tj. fyzickým osobám, se daň vypočtená podle § 16, případně snížená podle § 35, 35a nebo 35b, za zdaňovací období snižuje o částku:

  Sleva na dani (údaje v Kč) Ročně Měsíčně 
a)   Základní sleva na poplatníka   30 840  2 570  
b)   Sleva na manželku (manžela)   24 840  –  
c)   Základní sleva na invaliditu prvního a druhého stupně   2 520  210  
d)   Rozšířená sleva na invaliditu třetího stupně   5 040  420  
e)   Sleva pro držitele průkazu ZTP/P   16 140  1 345  
f)   Sleva na studenta   4 020  335  
g)  Sleva za umístění dítěte  max. do výše minimální mzdy účinné k 1. 1. roku  _  

Ad a) Základní sleva na poplatníka

Základní slevu si mohou uplatnit v plné výši všichni poplatníci daně z příjmů fyzických osob. Poměrnou část slevy ve výši 1/12 za kalendářní měsíc (2 570 Kč) lze uplatnit u zaměstnavatele již při výpočtu měsíčních záloh na daň.

Ad b) Sleva na manželku (manžela)

Slevu na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti může poplatník uplatnit, pokud manželka (manžel) nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč. Je-li manželce (manželovi) přiznán nárok na průkaz mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce) – průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek (na 49 680 Kč).

Vlastní příjmy manželky

Vlastními příjmy manželky (manžela) se rozumí úhrn všech vlastních příjmů dosažených ve zdaňovacím období nesnížených o daňové výdaje (hrubý příjem) včetně příjmů, které podléhají srážkové dani nebo jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob nebo nejsou předmětem této daně. Nepřihlédne se však k příjmům uvedeným v § 3 odst. 4 písm. b) ZDP a k příjmům uvedeným v § 35ba odst. 1 písm. b) zákona, které jsou taxativně v zákoně vymezeny takto:

 • dávky státní sociální podpory (viz zákon č. 117/1995 Sb.), tj.

  • dávky poskytované v závislosti na výši příjmů, jako přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a porodné,

  • ostatní dávky, jako rodičovský příspěvek, a pohřebné,

 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,

 • dávky osobám se zdravotním postižením,

 • příspěvek na péči, sociální služby,

 • dávky pomoci v hmotné nouzi,

 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen podle § 4 ZDP,

 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání (soustavná příprava na budoucí povolání se posuzuje podle ust. zákona č. 117/1995 Sb.),

 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem (zákon č. 42/1994 Sb.), státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,

 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření (zákon č. 96/1993 Sb. a zákon č. 42/1994 Sb.).

Společné jmění manželů

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění, se dále do vlastního příjmu manželky (manžela) pro účely této slevy nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů (např. nemovitost ve společném jmění manželů je vložená do obchodního majetku podnikajícího manžela a případný příjem z pronájmu této nemovitosti se zdaňuje u manžela, který má nemovitost vloženou do obchodního majetku – viz § 7 ZDP), a příjem, který se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů (např. příjmy z pronájmu nemovitosti ve společném jmění manželů se zdaňují jen u jednoho z nich, viz § 9 odst. 2 ZDP, nebo příjmy z prodeje nemovitosti nezahrnuté v obchodním majetku se rovněž zdaňují jen u jednoho z nich – viz § 10 ZDP).

Výživné

V případě, že rodiče nežijí spolu, upraví soud rozsah jejich vyživovací povinnosti nebo schválí jejich dohodu o výši výživného (viz zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). Toto výživné je určeno jen dítěti a do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnuje. Částky přijaté nad rámec takto stanoveného výživného se do vlastního příjmu započítávají.

Příklad

Příklad:

Manželka měla postupně příjmy: porodné, rodičovský příspěvek a podporu v nezaměstnanosti. Co se zahrnuje do příjmů manželky?

Podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dávkami státní sociální podpory jsou mimo jiné porodné a rodičovský příspěvek. Do vlastního příjmu manželky pro uplatnění slevy na dani vstupuje pouze její podpora v nezaměstnanosti.

Příklad

Příklad:

Manželka byla "na neschopence" a poté pobírala peněžitou pomoc v mateřství, jiné příjmy neměla. Je možné uplatnit na ni slevu na dani, pokud nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství ve zdaňovacím období přesáhnou zákonný limit?

Pokud se jedná o výše uvedené příjmy, tj. nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství, nejedná se o příjem uvedený v § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP, to znamená, že do vlastního příjmu manželky se tyto příjmy zahrnovat budou. Pokud však tyto příjmy nepřesáhnou zákonný limit, je možno slevu uplatnit.

Ad c) Základní sleva na invaliditu prvního nebo druhého stupně

Je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo zanikl-li nárok na invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu, může uplatnit slevu na dani 2 520 Kč.

Ad d) Rozšířená sleva na invaliditu třetího stupně

Je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni, může uplatnit slevu na dani ve výši 5 040 Kč.

Slevu může uplatnit i poplatník, kterému zanikl nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a starobního důchodu. Uplatnit ji může i poplatník, který je podle zvláštních předpisů invalidní ve třetím stupni, avšak jeho žádost o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není invalidní pro invaliditu

Nahrávám...
Nahrávám...