dnes je 16.6.2024

Input:

Odpočet na produkty spoření na stáří a na pojištění dlouhodobé péče

29.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

9.7.3 Odpočet na produkty spoření na stáří a na pojištění dlouhodobé péče

Ing. Marcela Srněnská

Od zdaňovacího období 2024 byl v legislativní rovině nově stanoven pojem produkty podpory spoření poplatníků na stáří, konkrétně byly vymezeny produkty, které jsou daňově podporovány v ustanoveních § 15a a § 15b ZDP. Poplatník daně z příjmů fyzických osob si může od základu daně odečíst příspěvky zaplacené v daném zdaňovacím období na své penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění, doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění. Nově se mezi podporované produkty zařazuje i investiční penzijní účet zaváděný v novele zákona o podnikání na investičním trhu.

Jednotlivé produkty na stáří a podmínky jejich daňové podpory jsou rozebrány v Příspěvky na daňově podporované produkty spoření na stáří nebo na pojištění dlouhodobé péče.

Nezdanitelná část základu daně (§ 15 odst. 5 ZDP)

Od základu daně lze odečíst příspěvky v celkovém úhrnu nejvýše 48 000 Kč zaplacené poplatníkem ve zdaňovacím období na jeho daňově podporované produkty spoření na stáří a daňově podporované pojištění dlouhodobé péče. Poplatník musí být pojistníkem uvedeným ve sjednané smlouvě. Příspěvkem na produkt spoření na stáří se rozumí také pojistné na soukromé životní pojištění a majetek připsaný ve prospěch dlouhodobého investičního produktu. Příspěvkem na pojištění dlouhodobé péče se rozumí pojistné na toto pojištění.

Do souhrnného limitu 48 000 Kč, který lze od základu daně odečíst, se započítávají příspěvky na všechny uvedené produkty podpory spoření na stáří. Od 1. 1. 2024 již neplatí samostatný limit 24 000 Kč pro příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření a vedle toho samostatný limit 24 000 Kč pro příspěvky na soukromé životní pojištění.

Podmínky uplatnění nezdanitelné části (§ 15 odst. 6 ZDP)

V případě příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem (č. 42/1994 Sb.) a na doplňkové penzijní spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření (č. 427/2011 Sb.) lze odečíst od základu daně podle § 15 odst. 5 ZDP pouze část měsíčního příspěvku, která převyšuje částku, od které náleží nejvyšší státní příspěvek podle výše zmíněných zákonů.

Státní příspěvek

Tyto produkty jsou oproti ostatním produktům spoření na stáří specifické tím, že kromě daňové podpory je na ně poskytována i přímá podpora ze státního rozpočtu v podobě státního příspěvku. Státní příspěvek je nově poskytován v maximální výši 340 Kč měsíčně, a to v případě, že příspěvek poplatníka za daný měsíc činí alespoň 1 700 Kč. V § 15 odst. 6 větě první ZDP se proto stanoví, že příspěvky poplatníka na penzijní připojištění a na doplňkové penzijní spoření lze od základu daně odečíst pouze ve výši přesahující částku, od které náleží maximální státní příspěvek. Prakticky toto pravidlo znamená, že pro účely § 15 odst. 5 ZDP bude poplatník muset od svého měsíčního příspěvku na penzijní připojištění nebo na doplňkové penzijní spoření odečíst částku 1 700 Kč a od základu daně odečíst pouze takto získané částky. Pokud je poplatníkův měsíční příspěvek na penzijní připojištění nebo na doplňkové penzijní spoření nižší nebo roven 1 700 Kč, odpočet od základu daně podle § 15 odst. 5 ZDP nemůže využít.

Jednorázové pojistné na soukromé životní pojištění

V případě zaplacení jednorázového pojistného na soukromé životní pojištění se pro účely odstavce 5 za příspěvek zaplacený ve zdaňovacím období trvání pojištění považuje poměrná část jednorázového pojistného připadající na toto zdaňovací období určená s přesností na dny.

Jde o specifickou situaci v případě soukromého životního pojištění, kdy se nemusí příspěvky (pojistné) platit pravidelně každé zdaňovací období, ale jednorázově na celou pojistnou dobu, tedy i na několik zdaňovacích období dopředu. Pro účely odpočtu od základu daně se proto tento příspěvek (pojistné) rozpočítá na jednotlivá zdaňovací období spadající do pojistné doby, a to s přesností na dny. Tak bude příspěvek na soukromé životní pojištění zohledněn v těch zdaňovacích obdobích, do kterých ekonomicky spadá (ačkoli je zaplacen jednorázově, pokrývá pojištění na celou pojistnou dobu), a zároveň bude moci poplatník využít limit 48 000 Kč za každé zdaňovací období, ve kterém běží pojistná doba, zvlášť, a s tímto limitem tak nebude porovnáváno celé jednorázové pojistné, jako by tomu bylo, kdyby se toto od základu daně odečítalo celé ve zdaňovacím období, ve kterém bylo zaplaceno.

Státní příspěvek u doplňkového penzijního spoření

Je-li výše měsíčního příspěvku účastníka

  1. 500 až 1 699 Kč, činí výše měsíčního státního příspěvku 20 % z částky měsíčního příspěvku účastníka,
  2. 1 700 a více Kč, činí výše měsíčního státního příspěvku částku 340 Kč.
Příklad

Příklad:

Poplatník platí příspěvek na doplňkové penzijní spoření ve výši:

  • 1 000 Kč, státní příspěvek ve výši 200 Kč, nárok na nezdanitelnou část základu daně je ve výši 0 Kč,

  • 1 500 Kč, státní příspěvek ve výši 300 Kč, nárok na nezdanitelnou část základu daně je ve výši 0 Kč,

  • 2 000 Kč, státní příspěvek ve výši 340 Kč, nárok na nezdanitelnou část základu daně je ve výši 300 Kč (2 000 Kč – 1 700 Kč, tj. maximální částka pro získání státního příspěvku),

  • 3 000 Kč, státní příspěvek ve výši 340 Kč, nárok na

Nahrávám...
Nahrávám...