dnes je 28.2.2021

Praktické informace
Anotace právních předpisů - rok 2021
ČástkaDatum vyhlášeníČíslo sbírky zákonůNázev předpisuÚčinnost od
39 26.2.2021 114 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1.3.2021  
39 26.2.2021 113 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1.3.2021  
39 26.2.2021 112 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 27.2.2021  
39 26.2.2021 111 Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 27.2.2021  
39 26.2.2021 110 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 27.2.2021  
39 26.2.2021 109 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 27.2.2021  
39 26.2.2021 108 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 27.2.2021  
39 26.2.2021 107 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 27.2.2021  
39 26.2.2021 106 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 27.2.2021  
39 26.2.2021 105 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 27.2.2021  
39 26.2.2021 104 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 27.2.2021  
39 26.2.2021 103 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 27.2.2021  
39 26.2.2021 102 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 27.2.2021  
39 26.2.2021 101 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 27.2.2021  
39 26.2.2021 100 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 27.2.2021  
39 26.2.2021 99 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 27.2.2021  
39 26.2.2021 98 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 27.2.2021  
39 26.2.2021 97 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 27.2.2021  
39 26.2.2021 96 Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021 27.2.2021  
38 26.2.2021 95 Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021  
38 26.2.2021 94 Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů  
37 1.3.2021 93 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí  
37 1.3.2021 92 Zákon, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021  
36 1.3.2021 91 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 1.2.2021  
36 1.3.2021 90 Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 26.5.2021  
36 1.3.2021 89 Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů 26.5.2021  
36 1.3.2021 88 Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.7.2021 (čl. I body 2 a 3)  
35 25.2.2021 87 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy 1.3.2021
1.1.2026 (čl. I bod 10, pokud jde o § 5 odst. 1 písm. c))  
35 25.2.2021 86 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb. 1.3.2021  
35 25.2.2021 85 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvůláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2021  
34 23.2.2021 84 Usnesení Poslanecké sněmovny o zrušení nouzového stavu 27.2.2021 (k datu účinnosti zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nejpozději však k 27. únoru 2021)  
34 23.2.2021 83 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2021  
34 23.2.2021 82 Zákon, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.  
33 23.2.2021 81 Nález Ústavního soudu ze dne 12. ledna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 21/19 ve věci návrhu na zrušení části § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů  
32 19.2.2021 80 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
27.10.2022 (čl. I body 8 a 15)  
32 19.2.2021 79 Nařízení vlády o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití 1.3.2021  
31 19.2.2021 78 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu 1.7.2021  
31 19.2.2021 77 Zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2021 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
30 16.2.2021 76 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů  
29 15.2.2021 75 Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 16.2.2021  
28 14.2.2021 74 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 15.2.2021  
28 14.2.2021 73 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 15.2.2021  
28 14.2.2021 72 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 15.2.2021  
28 14.2.2021 71 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 15.2.2021  
28 14.2.2021 70 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 15.2.2021  
28 14.2.2021 69 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 15.2.2021  
28 14.2.2021 68 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 15.2.2021  
28 14.2.2021 67 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 15.2.2021  
28 14.2.2021 66 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 15.2.2021  
28 14.2.2021 65 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 15.2.2021  
28 14.2.2021 64 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 15.2.2021  
28 14.2.2021 63 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 15.2.2021  
28 14.2.2021 62 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 15.2.2021  
28 14.2.2021 61 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 15.2.2021  
28 14.2.2021 60 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 15.2.2021  
28 14.2.2021 59 Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů 15.2.2021  
27 16.2.2021 58 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
27 16.2.2021 57 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
1.1.2022 (čl. I body 2 a 5 a čl. II bod 3)  
26 11.2.2021 56 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 12.2.2021  
25 12.2.2021 55 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády 1.3.2021  
25 12.2.2021 54 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agro-environmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2021  
25 12.2.2021 53 Zákon, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů  
24 12.2.2021 52 Vyhláška o tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla 1.3.2021  
24 12.2.2021 51 Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. 1.3.2021 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
24 12.2.2021 50 Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2021 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
23 10.2.2021 49 Nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2021 sp. zn. Pl. ÚS 44/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
22 8.2.2021 48 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 9.2.2021  
21 9.2.2021 47 Nález Ústavního soudu ze dne 15. prosince 2020 sp. zn. Pl. ÚS 6/20 ve věci návrhu na zrušení části § 63 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém  
21 9.2.2021 46 Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene anesteziologického 1.3.2021  
21 9.2.2021 45 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších předpisů  
20 9.2.2021 44 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod 1.3.2021  
19 5.2.2021 43 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
19 5.2.2021 42 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2024, 0,00 %  
19 5.2.2021 41 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů  
18 1.2.2021 40 Zákon, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii  
17 3.2.2021 39 Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  
17 3.2.2021 38 Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2021  
17 3.2.2021 37 Zákon o evidenci skutečných majitelů 1.6.2021 (prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)
1.2.2022 (pozbývají účinnosti § 17 odst. 5 až 7 tohoto zákona a § 65e odst. 8 až 10 zákona č. 304/2013 Sb.)  
17 3.2.2021 36 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 1.1.2022
1.1.2024 (část druhá a třetí)
1.2.2022 (část dvanáctá čl. XII bod 3)  
17 3.2.2021 35 Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 1.1.2022  
17 3.2.2021 34 Zákon o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic) 1.5.2021 (prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)
11.10.2020 (§ 6 odst. 2 a § 17 odst. 3 a 4)  
16 28.1.2021 33 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 30.1.2021  
16 28.1.2021 32 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 30.1.2021  
16 28.1.2021 31 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 30.1.2021  
15 1.2.2021 30 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech  
14 1.2.2021 29 Nález Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2020 sp. zn. Pl. ÚS 21/20 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákona č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání  
13 29.1.2021 28 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních 30.1.2021  
13 29.1.2021 27 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 219/2017 Sb., o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice  
12 29.1.2021 26 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
12 29.1.2021 25 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2021  
12 29.1.2021 24 Nařízení vlády o způsobu a rozsahu ohlašování nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I a vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence 30.1.2021  
11 22.1.2021 23 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 23.1.2021  
11 22.1.2021 22 Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 23.1.2021  
11 22.1.2021 21 Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2  
10 20.1.2021 20 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2021/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 1.1.2021  
10 20.1.2021 19 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. 1.2.2021  
10 20.1.2021 18 Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při vybudování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné obsluze  
9 18.1.2021 17 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 19.1.2021  
9 18.1.2021 16 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 19.1.2021  
8 15.1.2021 15 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
8 15.1.2021 14 Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky  
8 15.1.2021 13 Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  
7 11.1.2021 12 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 12.1.2021  
6 7.1.2021 11 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 11.1.2021  
6 7.1.2021 10 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 11.1.2021  
6 7.1.2021 9 Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 11.1.2021  
5 12.1.2021 8 Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)  
4 12.1.2021 7 Nález Ústavního soudu ze dne 24. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 24/19 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 věty třetí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., § 47 odst. 1 věty třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., a § 53 odst. 1 věty třetí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 263/2019 Sb.  
3 12.1.2021 6 Nález Ústavního soudu ze dne 10. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 33/16 ve věci návrhu na zrušení § 70 až 78 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
2 7.1.2021 5 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021-2027, CPI %  
2 7.1.2021 4 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021-2027, FIX %  
1 7.1.2021 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 553/2020 Sb.  
1 7.1.2021 3 Vyhláška o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhů  
1 7.1.2021 2 Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky 15.1.2021  
1 7.1.2021 1 Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí 15.1.2021  
Daňový kalendář
únor 2021
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
 
Nejbližší daňová povinnost:
1.3.2021 - podání hlášení o zajištěné dani za leden

Další povinnosti tohoto dne...
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
1.3.2021 - podání hlášení o zajištěné dani za leden

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 26.2.2021
 1 EUR26,2 CZK (+0,09)
 1 USD21,61 CZK (+0,26)
 1 GBP30,09 CZK (-0,11)
 100 RUB28,89 CZK (-0,01)
 100 JPY20,33 CZK (+0,22)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Práce a mzdy

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...